TOP RETAILER OF THE MONTH (January 2019 To December 2019) : DIRECT SELLER

January 2019 - Mr. Mahabur Tajibar Gazi


TOP RETAILER OF THE MONTH (January 2018 To December 2018) : DIRECT SELLER

November 2018 - Manjula K
October 2018 - Sadguru Enterprises
September 2018 - Nikita Manoj Jadhav
August 2018 - Chhatram Sahu
July 2018 - Gurudatta Medical And Green Pharmacy
June 2018 - Vasant Valku Patil
May 2018 - Sulochana Sakharam Yadav
April 2018 - Ashok Bhiwaji Manmothe
March 2018 - Mahadev R Parua
February 2018 - Gopal G Chendvankar
January 2018 - Nitin Maruti Kelaskar